1. Allmänt

1.1 Följande allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap hos Tyngdpunkten AB, 556874-4394. Avtalet gäller mellan den person, medlemmen, som undertecknar avtalet och Tyngdpunkten. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2 Medlemskap i Tyngdpunkten

2.1 Tyngdpunkten förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Tyngdpunkten, doping eller handhavande av dopingpreparat etc, sker ingen återbetalning.

2.2 Samtliga medlemskap är personliga och det är otillåtet att låna ut sitt kort till någon annan. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som beslutas vid köptillfället och gäller för den period som Medlemmen har betalat för (medlemstiden).
Minimiålder för att självständigt teckna medlemskontrakt är 18 år. Från och med det år man fyller 16 år får man på egen hand träna i Tyngdpunktens lokaler. Från det år man fyller 13 år får man träna i sällskap med målsman eller av målsman utsedd myndig person.

2.3 Tyngdpunkten erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilket Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap), samt medlemskap som gäller tills vidare (autogiromedlemskap) vilket måste avslutas av medlem skriftligt eller vi mail i god tid innan dragning.

3. Personuppgifter

3.1 Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Informationen du ger oss är endast till för att ingå avtal med oss. För att förebygga och/eller utreda brott har Tyngdpunkten bevakningskameror installerade. Kameraövervakningen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Videomaterialet lagras som regel maximalt i en veckas tid. Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig.

4. Medlems ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig att uppvisa bevis på sitt medlemskap vid begäran.

4.2 Att ta del av och följa Tyngdpunkten vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler.

4.3 Att följa anvisningar som ges av Tyngdpunkten personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

4.4 Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Tyngdpunkten´s lokaler.

4.5 Att snarast informera Tyngdpunkten om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

5. Missbruk, innehav och doping

Tyngdpunkten tar stark ställning mot användande, innehav och försäljning av dopingklassade preparat (anabola steroider etc), läkemedel (för ickemedicinskt bruk) och narkotikaklassade ämnen. Den medlem som ertappas med missbruk, innehav eller försäljning av dylika preparat stängs av från all träning på Tyngdpunkten med omedelbar verkan varvid samtliga förskottsbetalda avgifter förverkas. Autogirobetalning upphör omgående.

Slumpvisa och riktade drog- och dopingtester för att identifiera missbruk kan förekomma av både medlemmar och personal. Vägran att genomgå ett sådant test leder oavkortat till avstängning där straffskalan är densamma som om man lämnat ett positivt testresultat.

6. Medlemskort och inpassering

6.1 Medlemskortet (taggen) som används vid inpassering är Tyngdpunkten´s egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet att inte låna ut eller överlåta det till annan person. Medlemskortet ska ses som en värdehandling och ska snarast anmälas vid förlust. Nytt köp av tagg vid förlust betalas av Medlemmen.

6.2 Medlem som släpper in obehöriga stängs av från all träning på Tyngdpunkten med omedelbar verkan varvid samtliga förskottsbetalda avgifter förverkas. Obehörig inpassering jämställs med olaga intrång och kan komma polisanmälas.

6.3 Medlemmen ska vara ute ur lokalen vid tiden för stängning. Det vill säga att eventuell dusch och omklädning ska ske innan den aktuella öppettiden är till ända.

7. Tyngdpunktens ansvar

7.1 Tyngdpunkten ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Tyngdpunkten´s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten eller annan större skada på Tyngdpunkten lokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7.2 Tyngdpunkten ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, inte heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Tyngdpunkten ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Tyngdpunkten rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

8. Avgifter och betalning

8.1 Alla medlemskap betalas som förskottsbetalning.

8.2 Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgängligt på kontot. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad.

8.3 Autogiromedgivande gäller tillsvidare. Autogirodragning sker sista bankdagen i varje månad. Om autogirodragningar inte kan genomföras den avsatta dagen kommer ytterligare ett dragningsförsök att genomföras. Vid misslyckad dragning har Tyngdpunkten rätten att avbryta medlemskapet.

8.4 Vid utebliven betalning förbehåller sig Tyngdpunkten rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits.